K

   

          Kimmi                             Krizia                                                     Kenzo              Karl lagerfeld

             € 3,- *                  Spacio donna + € 3,00                    Kashaya € 5,00        Cologne € 2,00

  

               Krizia                                                  Kesling                                 Kenzo            

        Krazy € 4,00                       C'EST MAGIQUE + € 6,00            l,eau par + € 6.-

   

         Karl lagerfeld                               Karl lagerfeld                      Krizia                      Kenzo

         Pour homme + € 5,00                Homme € 6,00                 uomo € 1,50         homme edt € 2,50

  

Karl lagerfeld woman + € 6,- kesling formidable + € 5,-     Kenzo jungle elephant + € 15,00

   

         Kokaai                                  Krizia                                     Kerson                              Kenzo

 oui non € 2,00                        Moods + € 2,50                       Oubli + € 3,00      Flowers € 7,50

  

Koto Hello kitty 1 + € 4,-         Kimmi Mimi + € 5,00 *       krizia teatr0 all scala € 2,50

  

Hello kitty 2 purple + € 4,00        Kesling formidable 15 ml +€ 4,00 *       Krizia k +  3,00

  

kookai special edition € 7,5    Kenzo femme € 2,50                   Krizia + € 2,00

  

    Kerson                                  Kookai                                        Kenzo

Pure malvina € 4,00      L,eau € 4,00                              Air + € 6.00

  

                     Koto                                                    Krizia                                   Krizia

 Hello kitty Dark purple 3 + € 7,00         Moods € 1,50              Easy + € 4,50                                                

  

          Karl lagerfeld                       Kesling                                                      Kenzo

   Femme + € 7,5         Formidable red € 5,00                             Femme + € 3,00

   

          Kesling                                    Kesling                                Karl lagerfeld                Krizia

    be bop + € 5,00 *                 Miss be bop + € 6,00 *         Cologne + € 2,50  moods uomo € 2,-

  

           Kenzo                                           Koto                                                                Koto    

      jungle man + € 5,00            Hello kitty 4 € 4,00                          Hello kitty 5 + € 4,00

  

         Kenzo                                        Krizia                                                        Koto

    Man edt + € 3,,00                 Krazy + € 6,00                          Hello kitty 6 + € 4,00

  

         Kenzo                                                Krizia                                                      Korloff

 Parfum de ete + 3,5 ml € 7,5     moods uomo + € 2,50                             + € 3,00

  

         Krizia                                                    Kenzo                              Korloff

  Spacio uomo + € 3,00             Parfum de ete + € 4,-         for men + € 4,00

  

           Krizia                                            Krizia                                            Knize

     uomo + € 2,50                     Teatro alla scala + € 4,00             Lady + € 8,-

 

Knize ten + € 4,00                   Kenzo amor € 10,00

 

   

Back too mini parfums

Back too home

Mini`s marked with * can only be shipped in a box